لیست قیمت و موجودی انبار ������������������ FSX 414 بروز رسانی: چهارشنبه 19 مرداد 1401
کد کالا آلیاژ شرح کالا گرید استاندارد شکل سایز و ابعاد کشور کارخانه وزن واحد واحد قیمت
(تومان/کیلوگرم)
زمان ارسال

ترکيب شيميايی FSX 414

  Boron
B
0/01
Carbon
C
0/25
Iron
Fe
1/00
Tungsten
W
7/50
Nickel
Ni
10/00
Chromium
Cr
29/00
Cobalt
Co
52/25


خواص مکانيکی FSX 414
سختی (HB) مدول الاستیک (GPa) درصد تغییر طول در 50 میلی‌متر (2 اینچ) استحکام تسلیم (MPa) استحکام کششی (MPa)
335 200 40 275 515

خواص خوردگی FSX 414
تیزاب سلطانی هیدروژن سولفید
(H2S)
اسید فرمیک
(HCOOH)
اسید استیک
(CH3COOH)
کلر
(-Cl)
آب دریا
(3/5%NaCl)
اسید نیتریک
(HNO3)
اسید فسفریک
(H3PO4)
اسید هیدروفلوئوریک
(HF)
اسید هیدروکلریک
(HCl)
اسید سولفوریک
(H2SO4)

استانداردهای FSX 414
نام‌های دیگر ASTM ASM UNS EN Chemical Designation EN Numeric Designation
(DIN)
AISI
             


 

حداکثر دمای کاری ºC) FSX 414) چگالی g/cm3) FSX 414) ضریب هدایت حرارتی W/m.K) FSX 414)
   8/0  42/7


ویژگی‌های کلیدی FSX 414
استحکام بالا در دماهای بالا
مقاوم به خوردگی داغ
 


کاربردهای FSX 414


فنر
صنایع هوایی (مواردی که به استحکام در دمای بالا نیاز است)
موتور راکت
توربین گاز (نازل‌های ابتدایی، پره و دیسک)
تجهیزات انرژی هسته‌ای
تجهیزات صنایع پتروشیمی
 
 

سوپرآلیاژ FSX414  مورد استفاده در پره های توربین  GE Nuovo Pignion 1002

سوپرآلیاژ FSX414  مورد استفاده در پره های توربین  Nuovo Pignion PGT 10 CT

سوپرآلیاژ FSX414  مورد استفاده در پره های توربین  Solar Centuar Taurus

سوپرآلیاژ FSX414  مورد استفاده در پره های توربین  Solar Mars

سوپرآلیاژ FSX414  مورد استفاده در پره های توربین گاز GE MS 3002

سوپرآلیاژ FSX414  مورد استفاده در پره های توربین گاز GE MS 7000

سوپرآلیاژ FSX414  مورد استفاده در پره های ردیف یک توربین  Solar Saturn

سوپرآلیاژ FSX414  مورد استفاده در پره های نازل ردیف یک توربین گاز GE MS 6000

سوپرآلیاژFSX414  مورد استفاده در پره های استاتور توربین گاز GE MS5000

سوپرآلیاژ FSX414 
مورد استفاده در فنرها

سوپرآلیاژ FSX414 
مورد استفاده در قطعات صنایع پتروشیمی

سوپرآلیاژ FSX414 
مورد استفاده در قطعات مستحکم هوایی

سوپرآلیاژ FSX414 
مورد استفاده در قطعات موتور راکت

قیمت های جهانی و برندهای معتبر تولید کننده FSX414

 
محصول
مفتول میلگرد لوله بدون درز لوله درزدار کویل ورق سرد ورق گرم
قیمت              
ترم تحویل              
تولیدکنندگان معتبر